شفت انتقال قدرت

لیوراد شفت های انتقال قدرت ( drive shaft ) فیبر کربنی با ساتفاده از روش فیلامنت وایندینگ تولید میکند . این شفت ها با توجه به قدرت موتور و فاصله آن تا محل مصرف قدرت در طول، ضخامت و زاویه نخ متفاوت تولید میشود.

لیوراد اولین سازنده دستگاه فیلامنت وایندینگ هیبریدی ( با دو نازل مستقل ) می باشد که دارای ثبت اختراع و حق مالکیت اثر آن است. با استفاده از این دستگاه امکان ساخت شفت انتقال قدرت با دو زاویه نخ متفاوت و به صورت همزمان و یا دو نوع نخ متفاوت ( مانند کربن و کولار ) به صورت همزمان وجود دارد.شایان ذکر است کلیه شفت های انتقال قدرت فیبر کربنی و کامپوزیتی تولیدی لیوراد قابلیت و امکان نصب هرگونه فلنچ، کوپلینگ و اتصال فلزی و غیر فلزی را دارا می باشد.

 

  

شفت فیبر کربن فلنچدار

شفت فیبر کربن فلنچدار

شفت کربن-کولار

شفت کربن-کولار

شفت فیبر کربن

شفت فیبر کربن