پروژه های فیبرکربن و کامپوزیتی خودرو

با توجه به امکانات و زیر ساخت های مناسب، لیوراد امکان تولید بدنه هرگونه خودرو از جمله خودرو خورشیدی، خودرو برقی، انواع ماکت های خودرویی از ابعاد کوچک ( 10 سانتی متر ) تا ابعاد واقعی را دارد. ساخت این قطعات منحصر به فیبر کربن نبوده و با استفاده از فایبرگلاس و کولار نیز قابل انجام هستند.

با توجه به شرایط تولید حتی تولید نمونه و نیمه صنعتی ( 1 تا 10 عدد ) نیز از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است و با توجه به شرایط پروژه قابل انجام هستند.

ساخت مدل خودرو خورشیدی

ساخت مدل خودرو خورشیدی

بدنه و شاسی فیبر کربن  خودرو خورشیدی

بدنه و شاسی فیبر کربن خودرو خورشیدی

خودرو خورشیدی ( بدنه  و شاسی ) فیبرکربنی

خودرو خورشیدی ( بدنه و شاسی ) فیبرکربنی